Debat og politik

Opråb til politikerne: Engene svømmer over

Just Bach Andersen i Nørbæk forsøger at råbe kommunalpolikerne i Randers og Viborg kommuner op: Engene drukner – til skade for både tamme og vilde dyr. Fremsendt foto

Kære Randers Kommune.

Jf. Miljø- og Fødevareministeriets Hyrdebrev ang vandløbsvedligehold af 2015, hvori kommunerne pålægges ekstra opmærksomhed vedr. vandføringsevne i åer og vandløb fremsendes hermed en kraftig opfordring til Randers (og Viborg) Kommune om øjeblikkeligt at iværksætte en ekstraordinær og grundig grødeskæring af Skals Å – navnlig den øvre del fra Fussingø og minimum til Hersom Bro.

Grunden til denne desperate anmodning er, at det siden Skt. Hans har været stort set umuligt at færdes i enge ned til åen – både for køretøjer OG kreaturer, da åens vandstand har været tæt på eller over brinkhøjde. Åen har således i de sidste knapt to måneder ved flere lejligheder oversvømmet 20-30 m tættest på brinken og iøvrigt forårsaget vandstuvning i grøfter og tilløb, hvorved engarealerne i ådalen stort set ikke har haft vandafledning. Normalt kan vandstanden stige ved kraftige regnskyl, som vi vel har haft en lille håndfuld i tidsrummet, men herefter er den faldet tilbage til normal sommervandstand (minimum 1 m under brinkniveau). Dette er desværre ikke sket i indeværende sommer!

Hvis forholdene omkring åens vandføringsevne ikke kraftigt og varigt forbedres, vil det føre til øget tilgroning af åbne engarealer i ådalen, da det ikke er muligt at holde buske, pil og birk nede, hvis der ikke årligt kan gennemføres 1-2 slåninger på arealerne. Desuden presses vildtet ud af tørvegrave og moseområderne, hvor de fortrinsvis har opholdt sig i sommerhalvåret. Vi ser således rigtigt meget vildt i marker og tæt på bygninger, fordi der ikke er tørt leje til dem ude i engene. En våd eng er heller ikke godt for f.eks. viben, som vi i år har set ligge på rede oppe på høj markjord.

Desuden kan målsætningerne og ønsket om at undgå tilgroning på §3 arealerne ikke opfyldes, når maskiner ikke kan færdes, og kreaturer går i vand og derfor ikke kan finde foder. Jeg har selv 10 ammekøer, der i denne sommer har haft meget svært ved at finde nok tørre græsarealer at afgræsse til trods for, at jeg råder over 25 ha engareal. Lige så har høbjergning været utilstrækkelig til at sikre vinterfoder til mine kreaturer.

Med venlig hilsen
Aaledamgaard v/Gårdejer Cand.Agro Just Bach Andersen
Østerkæret 19, Nørbæk , 8990 Fårup
tlf: 86 45 20 90, mobil: 28 43 40 03

Kommentarer