Debat og politik

KD ønsker tillykke med budgettet

Debatindlæg af Flemming Østergaard
Byrådskandidat, Kristendemokraterne i Randers

Så fik borgmester Torben Hansen Randers kommunes budget for 2020 i hus med opbakning fra SF, Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti men det næststørste parti i byrådet- Venstre valgte, at stå udenfor.

Hovedårsagen skulle efter sigende være, at Socialdemokratiet forlangte, at Venstre skulle acceptere en skattestigning hvilket Venstre ikke ville. Skattestigningen vil give kommunen en merprovenu på ca 120 mio. kr. over 4 år hvoraf der dog skal betales sanktionsbøder fra staten på kr. 17 mio.

I budgetaftalen er der mange gode elementer og jeg vil nævne nogle af dem:

At Aftalepartierne fastholder det årlige tilskud til mødrehjælpen
At der afsat penge af til Forebyggelse – voldsramte kvinder til et forebyggelsesprojekt (krisecenter) målrettet kvinder, der bliver udsat for vold.
At et forebyggende behandlingstilbud myWay til unge 15-25 år, der mistrives prioriteres og hvor er afsat et pænt beløb af til fortsættelse/udvidelse af projektet.
At der etableres en ny daginstitution i Dronningborg, som skal tænkes sammen med både en ny Dronningborghal og et sprit nyt plejecenter – super godt.
At det rigtig gode initiativ Familiehuset i Gråbrødrestræde får et driftstilskud på 100.000 kr
At det forhøjede bemandingsniveau i Plan & Byg videreføres, så byggesags- behandling kan ske hurtigs muligt til gavn for bosætning og erhvervslivet
At dækningsafgiften fortsat nedsættes til gavn for erhvervslivet.
At folkeskolen prioriteres og tilføres flere midler og at besparelserne på specialskoleområdet reduceres.
At ny havnevej fortsat er i fokus men trist, at det har lange udsigter med en igangsættelse af projektet. Efter KDs opfattelse haster det med en aflastning af
Randers bro.
At det er glædeligt, at forligspartierne har fokus på en videreførelse af Ringboulevarden fra Hadsundvej til udbyhøjvej, så det nordlige “hængsel” kan hægtes på over til motorvejen – Randers nord. Også dette haster for at aflaste infrastrukturen i Randers midtby.
At perspektivet med en bedre østforbindelse fra motorvejs afkørsel Purhus vil være velkommen.
At det er glædeligt at forligspartierne har fokus på en fortsat genopretning af familieafdelingen og nedbringelsen af gælden.
At udarbejdelse af en samlet infrastrukturplan hilses velkomment
At KD hilser med tilfredshed, at parforholdskurserne fortsat priorieteres de næste to år og således fortsat er et kommunalt tilbud til familier med børn under 18 år med udfordringer i deres ægteskab /parforhold.
At Gratis psykologhjælp til unge videreføres og prioriteres
At Demenshandleplan videreføres og prioriteres fortsat
At Jobcenteret styrkes med fokus på at hjælpe ledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse og hjælpe borgere efter et sygdomsforløb
tilbage til arbejdsmarkedet.
At der er opbakning til fortsat afvikling af Feriecamp for socialt udsatte
At den frivillige indsats styrkes i 2020 fortjener stor ros til aftalepartierne. De frivillige gør en kæmpe indsat for børn, unge og voksne
At et kraftcenter for Autisme sættes i søen er meget glædeligt
At Hjørnestenen, Den Blå Paraply og Klub 85 friholdes for besparelser.
At kommunens meget store gæld fortsat nedbringes på trods at låneoptagelse

Men Venstre har jo en pointe deri, som de har fremført bla. ved byrådsmødet den 4.11.19, at det er mærkbart for skatteindtægterne for kommunen, når borgere flytter fra kommunen. Så det provenue som en forhøjelse af skatten giver (ca kr. 25 mio om året), og den mindre økonomiske aktivitet, som fraflyttede borge faktuelt medfører, at skatteprovenuet netto kan vise sig at være markant mindre. Fx. i 2018 faldt befolkningstallet i Randers Kommune med 356 borgere mod en ventet stigning på 464 personer. Det sætter jo det hele i perspektiv.

I KD har vi forståelse for Venstres argumenter, som der bestemt skal være fokus på, for en tilbagegang af antallet af borgere i kommunen er uholdbart for velfærden. I den givne økonomiske situation for Randers kommune, mener vi, at en skatteforhøjelse på 0,2 % var nødvendig for at få enderne til at nå sammen særligt på det sociale område og på skoleområdet

 

Kommentarer